Вулиця Софії Ковалевської – одна з найкоротших у Львові

2424
Вулиця Софії Ковалевської - одна з найкоротших у Львові
Вулиця Софії Ковалевської - одна з найкоротших у Львові

Ву­ли­ця імені Со­фії Ко­ва­левсь­кої у сучасному Шевченківському районі Львова з’явилась більш ніж сторіччя тому, у 1910 році. Її запланували як продовження давньої вулиці Пястів (нині-Лобачевського), згідно первісних планів вона мала виходити на вулицю Святого Мартіна (сучасна вулиця Жовківська). Невдовзі після утворення, 1913 року, ву­ли­ця от­ри­ма­ла наз­ву на честь маг­натсь­кої ро­ди­ни Лю­бо­мирсь­ких, які во­ло­ді­ли фаб­ри­кою ма­шин, що при­ля­га­ла до пар­ної сто­ро­ни ву­ли­ці.

Непарний бік вулиці Ковалевської. Фото 2015 року
Непарний бік вулиці Ковалевської. Фото 2015 року

Власне й грунти, якими пролягла но­ва ву­ли­ця, належали кня­зям Лю­бо­мирсь­ким, звісно, вони хо­ті­ли ба­чи­ти “свою” ву­ли­цю ошат­ною та за­бу­до­ва­ною гар­ни­ми ком­фор­тни­ми бу­дів­ля­ми.

За­бу­до­ва­на з не­пар­но­го бо­ку жит­ло­ви­ми бу­дин­ка­ми, зараз вкри­та ас­фаль­том, нинішня ву­ли­ця Софії Ко­ва­левсь­кої має дов­жи­ну лише 90 метрів, і є однією з найкоротших вуличок у місті Львові.

Вулиця С.Ковалевської. Фото 2015 року
Вулиця С.Ковалевської. Фото 2015 року

Планувалося також відгалуження в сторону вулиці Панянської (зараз вулиця Заводська). Але цей проект не був реалізований. І зараз вулиця упи­ра­єть­ся в тиль­ну бра­му Львівсь­ко­го ра­ді­о­ре­мон­тно­го за­во­ду, спо­ру­ди яко­го тяг­нуть­ся вздовж не­пар­ної сто­ро­ни ву­ли­ці за кіль­ко­ма де­ре­ва­ми. У 1910 році тут бу­ла фаб­ри­ка ма­шин і ли­вар­ня кня­зя Ан­дрія Лю­бо­мирсь­ко­го, продукцію якої й досі можна зустріти на вулицях міста у вигляді люків. У 1916 році це під­при­ємс­тво на­зи­ва­ло­ся Ці­сарсь­ко-ко­ро­лівсь­ка при­ві­ле­йо­ва­на фаб­ри­ка ма­шин “Зє­лє­нєвсь­кий і спіль­ни­ки”.

Продукція фабрики Любомирського на вулицях Львова. Фото наших днів
Продукція фабрики Любомирського на вулицях Львова. Фото наших днів

Вуличку було забудовано чиншовими (прибутковими) кам’яницями. На більшості з них залишились відбитки епохи… Наприклад, три­по­вер­хо­ва будівля під №3 була звед­ена у 1914 році у сти­лістиці ра­ці­о­наль­ної пос­тсе­це­сії з ха­рак­тер­ним для ньо­го де­ко­ром. Бу­ди­нок збе­ріг де­я­кі ри­си не­до­вер­ше­нос­ті, зок­ре­ма прос­ту де­рев’я­ну бра­му, на від­мі­ну від су­сід­ніх кам­’я­ниць. Оче­вид­но, на пе­реш­ко­ді став по­ча­ток I Сві­то­вої вій­ни чи іпо­теч­на за­бор­го­ва­ність влас­ни­ків, бо вже в 1916 році влас­ни­ком до­му стає Іпо­теч­ний банк.

Давня вулиця князів Любомирських. Фото 2015 року
Давня вулиця князів Любомирських. Фото 2015 року

У ро­ки нацистсь­кої оку­па­ції Львова, між 1943-1944, наз­ву змі­ни­ли на вулицю Зє­лє­нєвсь­ко­го, вша­но­ву­ю­чи од­но­го з нас­туп­них влас­ни­ків ту­те­шньої фаб­ри­ки ма­шин.

Люк виробництва ливарні князів Любомирських на львівській вулиці. Фото наших днів.
Люк виробництва ливарні князів Любомирських на львівській вулиці. Фото наших днів.

Після II Світової війни, 1946 року, ву­ли­цю пе­рей­ме­ну­ва­ли на честь ма­те­ма­ти­ка та пись­мен­ни­ці Со­фії Ко­ва­левсь­кої (1850-1891) – пер­шої жін­ки – чле­на Ро­сійсь­кої ака­де­мії на­ук. На­род­же­на у Мос­кві Софія Ко­ва­левсь­ка по­хо­ди­ла з ук­ра­їнсь­ко­го шля­хетсь­ко­го ро­ду Кор­вин-Кру­ковсь­ких.

Євгеній ІПАТОВ

Використані джерела:

http://www.lvivcenter.org/ , http://www.pohlyad.com/

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.