Німці візьмуться за металеві деталі будинку “Дністер” (відео)

1776

Німецьке товариство міжнародного співробітництва спільно з міською радою реалізують проект “Муніципальний розвиток та оновлення старої частини Львова”. У рамках проекту проходить низка семінарів. Один із них – “Реставрація металевих деталей на будинку “Дністер” на вулиці Руській, 20″.

Андреас Альгамер, керівник семінару, коваль, спеціаліст із реставрації металу, під час семінару у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи поділився думками про будівлю на Руській.

На думку Андреаса, завдання архітекторів у Львові і завдання Німецького товариства міжнародного співробітництва – зберегти буденну красу будівель, показати їх велич, зокрема, будівлі на Руській, 20. Адже, ця будівля – видатна, вона є чудовим прикладом модерну, у ній – фантастичне поєднанням форм, металу, мозаїки, кераміки.

Наразі спеціалісти досліджують стан будинку, зокрема, його металевих конструкцій, і у квітні планують презентувати результати дослідження.

Страхове то­ва­ри­с­т­во “Дні­с­тер” у Льво­ві.

Од­ні­єю з най­біль­ших укра­їн­сь­ких еко­но­мі­ч­них уста­нов наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття бу­ло то­ва­ри­с­т­во “Дністер”, засноване у 1892 році, головним завданням якого було організувати господарське життя українців, сприяти піднесенню добробуту українського населення в умовах іноземних держав.

За­сно­в­ни­ка­ми “Дністра” бу­ли ві­до­мі су­с­пі­ль­но-­по­лі­ти­ч­ні ді­я­чі Га­ли­чи­ни: Кость Ле­ви­ць­кий, Ва­силь На­гі­р­ний, Сте­пан Фе­дак та ін­ші. 1895 ро­ку ор­га­ні­зо­ва­но ко­о­пе­ра­ти­в­ний банк “Дністер”. Спо­ча­т­ку “Дністер” пе­ре­бу­вав у бу­дин­ку “Просвіти” на пло­щі Ри­нок, 10.

У 1904 ро­ці банк “Дністер” ви­ку­пив кіль­ка бу­дин­ків на ву­ли­ці Ру­сь­кій, щоб спорудити власний. Ав­то­ра­ми про­е­к­ту бу­ли Іван Ле­вин­сь­кий, Оле­к­сандр Лу­ш­пин­сь­кий, Та­де­уш Об­мін­сь­кий, Лев Ле­вин­сь­кий. Бу­ді­в­ни­ц­т­во у 1905-1906 ро­ках здій­с­ню­ва­ла фі­р­ма най­ві­до­мі­шо­го бу­ді­ве­ль­но­го під­ря­д­ни­ка Льво­ва – Іва­на Ле­вин­сь­ко­го.

Ця спо­ру­да вва­жа­є­ть­ся най­більш ран­нім тво­ром укра­їн­сь­ко­го мо­де­р­ну у Львові. Ар­хі­те­к­то­ри на­ма­га­лись син­те­зу­ва­ти на­ці­о­наль­ні укра­їн­сь­кі тра­ди­ції і то­го­ча­с­ний мо­дерн. Тут по­єд­на­но ха­ра­к­те­р­ний для мо­де­р­ну де­кор із сти­лі­зо­ва­ни­ми сло­в’ян­сь­ки­ми мо­ти­ва­ми, а ко­льо­ро­ві ке­ра­мі­ч­ні фри­зи і встав­ки гу­цуль­сь­ко­го ор­на­мен­ту на­да­ють бу­дин­ку свя­тко­во­с­ті. Не­зва­жа­ю­чи на зна­ч­ні роз­мі­ри, бу­ди­нок ор­га­ні­ч­но впи­су­є­ть­ся в іс­то­ри­ч­не се­ре­до­ви­ще ста­ро­го мі­с­та і до­по­в­нює йо­го.

У 1939 ро­ці, з при­хо­дом до Львова ра­дян­сь­ких вла­с­тей, “Дністер” був лі­к­ві­до­ва­ний.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.